вижте ни в facebook picasa youtube

БЮРО "ПОЛИГРАФ"

1. ПРОВЕЖДА ПОЛИГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
2. ОБУЧАВА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ ДА РАБОТЯТ С ПОЛИГРАФСКИ СИСТЕМИ И ИЗВЪРШВАТ САМОСТОЯТЕЛНО ПОЛИГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
3. ПРОВЕЖДА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПРИГОДНОСТ НА ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛИ

1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
Полиграфското изследване по своята същност е психологично изследване, завършващо с психофизиологичен ( полиграфски) тест. Процедурата му включа извършването на редица приложно-изследователски действия. Проверяват се значими информации, факти и обстоятелства по различните случаи; провежда се психологично събеседване с изследваните; проучва се социално-психологичната  среда за всеки случай; анализира се невербалното поведение на всеки изследван; проверяват се хипотези чрез формулирането на релеванти, контролни и други тестови въпроси за всеки конкретен случай; провежда се инструментален тест, при който се записват, анализират и оценяват неободимите психофизиологични следи на изследваните с помощта на полиграфските системи (апаратурата, програмното й обезпечение и компютъра) и правилата за оценка в зоните за реакция на полиграмите (зонова сравнителна техника и правилата за оценка на Бакстър); провежда се следтестово събеседване; описват се резултатите и заключенията от изследването за всяко едно от изследваните лица в подробен писмен отчет и прочее.
Изследваните се проверяват дали са извършили или не определено негативно действие (или действия) в близко или по-далечно минало; дали са видели с очите си (възприели чрез зрителното си възприятие) или чули (възприели чрез слуховото си възприятие) обстоятелства, документи, информация, лица и прочее неща, свързани директно с извършването на негативното действие. 
Поръчители на изследването могат да бъдат ръководители на фирми или институции, отделни лица и самите изследвани. За поръчка или разяснения за полиграфското изследване, моля, обадете се на посочения мобилен или стационарни телефони или пишете на посочената електронна поща. Подробности относно полиграфското изследване: метод, методики (въпросници), апаратура (полиграфи), видове изследвания, процедура, необходими условия за провеждането на изследването, услугите на нашата фирма, обучение, цени, контакти и всякаква друга свързана информация се намират в този сайт.

ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ С ПОЛИГРАФ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ БЮРОТО

Вътрешно-фирмени (организационни) разследвания при произшествия (инциденти):
- кражба на пари, стоки, материали, ценности и подобни;
- изтичане на класифицирана информация, издаване фирмена тайна и информация, кражба на информация и технологии;
- нанасяне на вреда на собственост (лична мъст, саботаж, диверсия) или авторитет на фирма (организация), на лица (ръководители, служители);
- фалшифициране на документи, ценни предмети, материали, книжа и др. подобни;
- извършени престъпления от външни лица в границите на организацията, вътрешна съпричастност;
- корупционни действия, приемане или даване на подкуп (разнообразието на формите на проява);
- превишаване на пълномощия, злоупотреби със служебно положение;
- обслужване на конкурентни интереси на лица, групи, структури, фирми, организации (вътрешна съпричастност!);
- други злонамерени действия срещу фирмата или организацията, извършвани от лица, групи, структури, фирми, организации (вътрешна съпричастност!).
Подбор на кандидат служители (фирми, организации) или реподбор на служители при сруктурни промени, проверяват се за:
- зависимости от алкохол, наркотици, хазарт, финансова зависимост, секти, други неприемливи за работодателя пороци;
- криминално минало, кражби от работно место в предишни местоработи при подбор, в настояща месторабота при реподбор;
- обвързаност с криминални структури;
- обвързаност с конкурентни структури;
- обвързаност с външни структури за сигурност
- предавене на класифицирана информация или фирмена тайна (реподбор);
- скриване на паралелна месторабота или взето вътрешно решение за напускане, смяна на месторабота;
- прояви на корупционни действия;
- рушене на машини, имущество, неспазване на нормативна база;

- уволнение от предишна месторабота за негативни действия - пораци, кражби, зависимости, рискови поведения и прочее (подбор)
- истинност на подадената информация в документи за постъпване на работа относно здравен, психичен, материален, финансов, правен, образователен и прочее статус (подбор).
Превантивни полиграфски изследвания във фирмата и организацията, т.н. изследване за професионална лоялност:
въпросите и хипотезите са подобни както при подбор и реподбор на персонал, разликата се състои в това, че фирмата или организацията ги поръчва, когато:
1) има съмнения за извършено или предстоящо негативно действие, но няма конкретни информация за него;
2) ръководството на фирмата желае да защити фирмения интерес от негативни действия, които ще се случат или могат да се случат и които биха причинили сериозни щети на фирмата;
3) ръководството на фирмата, иска да предотврати или въможно в най-голяма степен да редуцира извършването на негативни действия от персонала, които се случват непрекъснато и носят големи щети за фирмата.
Семейството
- интимна лоялност (изневяра);
- лоялност между партнйори;
- инциденти в семейството, роднини, близкото обкръжение - кражби, злонамерени действия;
- акцентуации на личността - сексуални перверзии и особености (педофилия, прикривана сексуална ориентация и др. прикривани сексуални онклонения), агресивност, суицид, депресия, параноични тенденции, ревност;
- употреба и зависимост от психоактивни вещества, наркотици, алкохол, хазарт, секти, хора и прочее;
Полиграфски експертизи:
- забранени от закона сексуални действия;
- деяния, застрашаващи живота, увреждащи здравето на други лица;
- увреждане на имущество;
- психическо малтретиране;
- документни измами;
- други, непозволени от закона действия.

ДРУГИ САЙТОВЕ НА ФИРМАТА:
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
Бюрото е основано в края на 2006 г. от Людмил Христов Стоянов. Занимава се с контактна детекция от 1997 г. На дата 24.04.2019 г. има 4280 полиграфски изследвания, по-голямата част от коите е провел индивидуално.
Людмил Стоянов е завършил висше образовани в Хумболд Университет в Берлин, специалност философия. Работил е в ИИСС като аграрен социолог (научни разработки на тема Семейно земеделско стопанство). От 1995 г. работи в Института по психология към МВР като социален психолог и полиграфски изследовател. По-известно полиграфско разследване, в което активно участва, е случаят с журналистката от в. "Труд" Ани Заркова. По-значима социално психологическа разработка - "Социална власт, социални и професионални достижения и професионална ефективност на оперативните работници от НСС".
От 1998 г. работи в първата частна фирма за детекторски разследвания в България - Диаконсулт ООД (2 г.), после във втората фирма, включваща детекторска дейност в предмета на своята дейност - Пси Контракт ООД (4 г.).
Станислав Илиев Цветков е завършил висше образование в СУ "Климент Охридски", специалност "българска филология" и втора специалност "философия". От 1980 г работи като служител в системата на МВР и Правосъдието. Първоначално е инспектор по сигурността в затворническо общежитие "Кремиковци" към затвора София, по-късно - кадровик в Софийски затвор, а от 1985г. е в Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието. Отговаря за подбора и назначаването на офицерския състав в Местата за лишаване от свобода. От 2000г. до 2005г. е кадровик, а след това регионален Директор за Северна България в охранителна фирма "Дага - полис" АД. за периода 2005г. - 2012г. е пробационен служител в Областна пробационна служба София - град към Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието. Има над 2000 случая на изпълнение на присъди "лишаване от свобода" и "пробация". На дата 24.04.2019 г. има 1550 самостоятелни полиграфски изследвания.

Завършил е 60-часов курс за работа с компютъризиран полиграф и практическо използване на полиграфския метод под ръководството на Людмил Стоянов - сертифициран полиграфист и член на Българската полиграфска асоциация.

СЕРТИФИКАТИ

ПОЛИГРАФСКИ СИСТЕМИ

Бюро "Полиграф" използва за полиграфските си изследвания компютъризирана 8 канална полиграфска система CPS II и 5 канален CPS PRO, производство на
компания Столтинг.

Полиграфските системи се включват чрез USB порт в лаптоп и са изключително компактни, събират се в обикновена чанта за преносим компютър.

ПРОЦЕДУРА НА ПОЛИГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

Полиграфското изследване се провежда както в офиса на нашата фирма "Арете - Бюро Полиграф", така и на територията на фирмата поръчител.
Изследванията се извършват във всяко селище на страната. Необходимо условие за това е: поръчителя да предостави едно сравнително тихо помещение, стол с облегалки за ръце и без колелца, маса или бюро. При студено време помещението трябва да е затоплено. Необходимо е в близост да има хигиенен възел и топла вода.
Изследването трае от 2 до 4 часа (средно около 3 ч.) и е доброволно. Бюрото разполага с два полиграфа и може дневно да извърши изследвания на (до) 6 лица, разбира се при желание и възможности на поръчителя да състави график и да подаде за изследване 6 човека. Графикът обикновено е следният: 2-ма от 9 ч.; 2-ма от 12 ч.; и 2-ма от 15 ч.
Полиграфският тест проверява издигнатите от изследователя по време на психологическото събеседване хипотези, които се представят като твърдения (отговори на въпроси) на изследвания в стандартни полиграфски въпросници (тестове). Изследващият, предварително, но и в процеса на разговора с изследвания, формулира и уточнява въпросите в теста както актуалните (релевантните), така и сравнителните (контролните). Тяхното съдържание и значение се обсъждат поне два пъти с изследваното лице. Необходимо е да се постигне "съвпадение" на разбирането на значението на въпросите между изследвания и изследващия. Едва след това се провежда инструменталния тест: въпросите се задават от изследващия на изследвания, който е вече с прикачени датчици и психофизиологичните му реакции се показват на монитора и записват във графични файлове (чартове) от компютърната програма. Отговорите на тестовите въпроси са само с "Да" или "Не". Оценяват се измененията в наблюдаваните и записвани психофизиологични следи – задължителни са три следи: дишане, изпотяване и артериално налягане - в зоната от задаване на въпроса до около 30 секунди след това, до задаването на следващия въпрос. Не се задават въпроси, които преди това не са обсъдени с изследвания.

По време на инструменталния тест някои от предварително обсъдените въпроси се повтарят няколко пъти, редът им на задаване не се знае от изследвания. Инструменталният тест трае от 10 до 20 минути, само в някои случаи, когато се пускат повече тестове, може да трае повече.
Резултатите могат да се оповестят от изследващия малко след изследването, но официалната, крайната, оценка се съобщава 24 часа след приключване на изследването. Тя фигурира в отчета за изследването и е съпроводена от подписа на полиграфския изследовател под заключението. Във някои случаи се налага извършването на две и повече независими една от друга оценки от изследователят.
Заключението е, в преобладаващото болшинство случаи, категорично - "лъжа" или "истина" и се отнася до отговора на всеки конкретен, значим въпрос. То се базира на количествена оценка, според норматив. Има и неопределени резултати, но това е при малък брой случаи. При такава ситуация обикновено се препоръчва повторно изследване
Оценява се всяка една от трите физиологични следи: дишане, кардио и КГР. Крайната оценка е съвкупност от тези три отделни оценки. Тъй като значимите въпроси се повтарят, имат и поне две оценки. Крайната оценка винаги е една и е всеобхватна. Не се допуска произволно изключване на отделни полиграми от оценката!
Обективността (валидност) на оценката (изтеглете кодека за видиото) при еднотематичен тест е над 98 %! Каквито и да са форматите на тестовете, които се пускат от различните полиграфисти, винаги може и трябва да се стигне до категорична оценка на отделния актуален (релевантен) въпрос, която да ни покаже дали е извършено или не е извършено негативното действие, за което се пита във въпроса!
По време на изследването се прави видео-аудио запис на инструменталния тест, понякога и на цялото изследване. Записът се извършва от видеокамера с качество на ДВД или уебкамера. Той се съхранява на магнитен носител - HDD или DVD и се пази поне 3 години в архива на "Бюрото".
Информацията от полиграфските изследване на всички изследвани лица се съхранява в архива на "Бюрото". В архива на изследваните лица влиза:

  • Отчет за проведено полиграфско изследване, включващо данни за изследваното лице, ситуацията на случая, релевантните въпроси, които са зададени по време на теста, запис на полиграмите и цифровата им оценка, резултатите и заключението от психофизиологичното изследване.

  • Саморъчно подписана декларация за съгласие за участие в полиграфското изследване

  • видео-аудио запис на инструменталния тест или полиграфското изследване

* Всички документи, с изключение на Декларацията за доброволност, се архивират на магнитен носител.

На поръчителя (клиента) се предоставя отчет за проведеното полиграфско изследването,  на место в офиса на фирмата ни се дава възможност за преглеждане на видео записа на инструменталният тест (по желание), касов бон или фактура за проведено психофизиологично изследване.  При неопределен резултат, ако желае клиента се предлага повторен тест, който не се заплаща.
Спазва се принципа за конфиденциалност по отношение на  придобитата в процеса на  изследването фирмена или личностна информация. Фирмата е регистрирана  по Закона за защита на личните данни.

Полиграми на лица, извършили негативните действия, за които се питат в теста. Те дават неискрени отговори - "Лъжа"

Полиграми на лица, неизвършили негативните действия, за които се питат в теста. Те дават искрени отговори - "Истина"

МЕДИЙНИ ИЗЯВИ

1. Участие в предаването "Цената на истината" на живо - 19.11.2009 г.;
2. Изследване, позиция в казуса Борислав Илинов;
3. Резултати от полиграфското изследване на Борислав, проведено от Ромео Вречко в Република Сърбия;
4. Участие в подкаст 2 & 200 - полиграфското изседване
Предаването на живо 1 частРезултатите от изследването в СърбияПредаването на живо 2 част
2. ОБУЧАВА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ ДА РАБОТЯТ С ПОЛИГРАФСКИ СИСТЕМИ И ИЗВЪРШВАТ САМОСТОЯТЕЛНО ПОЛИГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Бюрото е обучило до този момент 7 полиграфисти, от които почти всички работят като самостоятелни полиграфисти.
Ние провеждаме не просто курсове за полиграфския метод, полиграфските изследвания и прочее, ние подготвяме специалисти полиграфисти от момента на обучението да момента на самостоятелното провеждане на полиграфски изследвания, след което обаче подпомагаме безкористно сертифицираните от нас полиграфисти при първите им случаи, поне 40 такива, но на практика докато имат желание, потребност за това, но и спазват основните методически изисквания на методиката по коята са обучавани в Бюрото.
Така се стремим да изградим същевременно и колегиални отношения на сътрудничество в интерес на общите ни професионална цел – развитие на полиграфските изследвания в България. Поради тази причина имаме следните изисквания, които разясняваме на кандидата, преди да вземем изобщо решението за провеждане на индивидуалното му обучение и подпомагане изграждането му като самостоятелен полиграфист. Кандидатът трябва:

1. да има силно желание и да е убеден, че ще се занимава професионално с полиграфски изследвания;
2. да има подходящо висше образование, за предпочитане е психология, социология, философия, физиология, медицина, биология и подобни, не трябва да забравяме, че полиграфското (психофизиологичното) изследване по своята същност представлява психологично изследване, така че знанията в областта на психологията са абсолютно необходими;
3. да се намира в необходимото здравословно и психично здраве, за да може да упражнява тази професия;
4. да е собственик, съдружник в фирма или организация с подходящ предмет на дейност или да му предстои самостоятелна професионална реализация в тази насока;
5. да знае, че преди да започнем курса, трябва да плати таксата, да разполага със собствен лаптоп и закупена вече полиграфска система (апаратура);
6. да знае, че ние ще го консултираме безкористно по техническата част - избора, закупуването, и работата с апаратурата (полиграфа), с компютъра (лаптопа) и другата необходима техника, изобщо със системата, независимо от това каква точно техника си е закупил;
7. да знае, че обучението се провежда с неговата апаратура и техника, ще го обучим да работи с нея и полиграфската програма, т.е. с цялата система.
8. да знае, че ще получи теоретично, практическо обучение и след курсово подпомагане – оценка на предоставените от него в Бюрото ни полиграми (чартове) (по електронен път) до момента в който той, на практика, се почувства самостоятелен и желае това, стига да спазва методиката, по която ще бъде обучен;
9. да знае, че ние категорично държим курсистът при самостоятелната си работа след курса като полиграфист да използва само методиката (МИТ – модифициран изследователски тест), по която ще го обучим, за да може да получава след курсовата помощ от Бюрото ни;
10. да знае, че в края на курса се полага тест и след завършването на курса се издава сертификат;
11. да знае че съвместната ни работа, колегиално сътрудничество, и най-вече нашата подкрепа, получаването на безкористна помощ от Бюрото ни, при обсъждането на случаи, оценки и други професионални консултации продължават след курса и на практика са безсрочни.
12. да знае, че подписва договор за обучение.
13. да знае, че курсът трае 10 дни и е непрекъснат, по време на курса се извършват поне 5 реални изследвания с полиграф.

3. ПРОВЕЖДА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПРИГОДНОСТ НА ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛИ
Бюрото провежда изследвания за психологическа пригодност на охранители в частни охранителни фирми по Закона за частната охранителна дейност (Чл. 27). Изследването протича по следната процедура:
1. Попълване на личностен тест;
2. Провежда се психологическо събеседване след изчисляването на резултатите от тест;
3. Издава се Удостоверение за психологическа пригодност на покриващите критериите за психологическа пригодност, предпоставени от личностния тест и психологическата беседа.
Последно обновяване на сайта: 26.06.2019 г.

за нас     полиграфски метод      услуги      цени      контакт      полезни връзки