бюро полиграф

Методика

Методиката, която използваме е специфичен стандартизиран тест, а именно модифицираният изследователски тест (МИТ). От една страна, той е подчинен на общите принципи на цифровия подход и зоновата сравнителната техника, чийто основоположник е Клив Бакстър , т.е. не напуска съдържанието на теорията и практиката на Полиграфския метод, от друга страна, МИТ използва свои особени принципи и правила при съставянето на теста, формулирането на въпросите, провеждането на инструменталния тест и оценката на психофизиологичните следи, които се различават в определена степен от класическите бакстерови методики (тестове). Нашият метод има претенцията обаче, колкото й нескромно да звучи, че в определен смисъл ги обединява и позитивно надгражда, повишава "самодостатъчността" (универсалността), и в крайна сметка ефективността на полиграфското изследване.

МИТ - Модифициран изследователски тест

Накратко, МИТ взаимства множество компоненти от всички методики на Бакстър, от методиката на Тувиа Шурани, създава и нови такива. Например: неделимия еднотематичен въпрос на личностния тест (ЛТ) ("You Phase" Zone Comparison Test) с два релевантни въпроса ( РВ), принципа на разлагане на темата, многоролевостта, типичен за скай теста ("SKY" Zone Comparison Test), многотематичността на ИТ (различни НД!) (Backster Exploratory Zone Comparison Test), времевия интервал на контролните въпроси при Бакстър, правилата на Бакстър за оценка; категориалните контролни въпроси от Тувиа Шурани; използва различната подредба на зоните в инструменталния тест, конструира многостимулни въпроси (релевантни и контролни), етапните релевантни въпроси, използва "мълчалив отговор" в инструменталния тест и прочее.

При желание, може да получите и цялостната информация за МИТ.

Процедура на полиграфското изследване

Полиграфското изследване се провежда както в офиса на нашата фирма "Арете - Бюро Полиграф", така и на територията на фирмата поръчител. Изследванията се извършват във всяко селище на страната. Необходимо условие за това е: поръчителят да предостави едно сравнително тихо помещение, стол с облегалки за ръце и без колелца, маса или бюро. При студено време помещението трябва да е затоплено. Необходимо е в близост да има хигиенен възел и топла вода.

Изследването трае от 2 до 4 часа (средно около 3 ч.) и е доброволно, подписва се декларация за съгласие. Бюрото разполага с един специалист и може дневно да изследваме (до) 3 лица. Това зависи, разбира се, от поръчителят, неговите възможности и желание. Когато те са налице той съставя график и подава за изследване по 3 човека на ден. Графикът обикновено е следният: 9 ч., 12 ч. и 15 ч.

С полиграфския тест проверяваме издигнатите по време на психологическото събеседване хипотези. Представяме тези хипотези като въпроси, на които изследваното лице отговаря. тези въпроси се обединяват в стандартни полиграфски въпросници (тестове). Изследващият, предварително, но и в процеса на разговора с изследвания, формулира и уточнява въпросите в теста, както актуалните (релевантните), така и сравнителните (контролните). Тяхното съдържание и значение се обсъждат поне два пъти с изследваното лице. Необходимо е да се постигне "съвпадение" на разбирането на значението на въпросите между изследвания и изследващия.

Едва след това се провежда инструменталния тест: въпросите се задават от изследващият, като на изследвания са прикачени вече датчиците, а психофизиологичните му реакции се показват на монитора и записват в графични файлове (чартове) от компютърната програма. На тестовите въпроси се отговаря само с "Да" или "Не". Оценяват се измененията в наблюдаваните и записвани психофизиологични следи. Задължителни са три следи: дишане, изпотяване и артериално налягане. Всеки един въпрос се задава след времеви интервал от около 20 до 40 секунди. Не се задават въпроси, които преди това не са обсъдени с изследваното лице.

По време на инструменталния тест някои от въпросите се повтарят няколко пъти, редът на задаване не се знае от изследваният. Инструменталният тест се повтаря от два до три пъти минимум. Повтарянето на въпросите в рамките на едно пускане на теста става по преценка на изследователят. Инструменталният тест може да трае от 15 до 30 минути, понякога и повече, особено когато теста се пуска повече от три пъти.

Резултатите могат да се оповестят от изследващия малко след изследването, но официалната, крайната, оценка се съобщава 24 часа след приключване на изследването. Тя фигурира в отчета за изследването и е съпроводена от подписа на полиграфския изследовател под заключението. В някои случаи се налага изследователят да извърши две и повече независими една от друга оценки.

Заключението е, в преобладаващото болшинство случаи, категорично - "лъжа" или "истина" и се отнася до отговора на всеки конкретен, значим въпрос. То се базира на количествена оценка, според норматив. Има и неопределени резултати, но това е при малък брой случаи. При такава ситуация обикновено се препоръчва повторно изследване.

Оценява се всяка една от трите физиологични следи: дишането, артериалното налягане и изпотяването. Крайната оценка е съвкупност от тези три отделни оценки. Тъй като значимите въпроси задължително се повтарят, за да отсъдим „лъжа“ или „истина“, то крайната оценка включва сбора на оценките на трите показатели при всички повторения на съответния значим въпрос. Не се допуска произволно изключване на отделни полиграми, като и значими въпроси от оценката, освен при определени обстоятелства!

Обективността (валидностна) на оценката при еднотематичен тест е над 98 %! Каквито и да са форматите на тестовете, които се пускат от различните полиграфисти, винаги може и трябва да се стигне до категорична оценка на отделния значим (релевантен) въпрос, която да ни покаже дали е извършено или не е извършено негативното действие, което се предпоставя във въпроса.

По време на изследването се прави видео-аудио запис на инструменталния тест, понякога и на цялото изследване. Записът се извършва от видеокамера с качество на ДВД или уебкамера. Той се съхранява на магнитен носител - HDD или DVD и се пази поне 3 години в архива на "Бюрото". Информацията от полиграфските изследване на всички изследвани лица се съхранява в архива на "Бюрото". В архива на изследваните лица влиза:

Отчет за проведено полиграфско изследване, включващ данни за изследваното лице, ситуацията на случая, релевантните въпроси, които са зададени по време на теста, запис на полиграмите и цифровата им оценка, резултатите и заключението от психофизиологичното изследване;

Саморъчно подписана декларация за съгласие за участие в полиграфското изследване;

видео-аудио запис на инструменталния тест или полиграфското изследване;

* Всички документи, с изключение на Декларацията за доброволност, се архивират на магнитен носител.

На поръчителя (клиента) се предоставя отчет за проведеното полиграфско изследването. На место, в офиса на фирмата, му се дава възможност да преглежда видео записа на инструменталният тест (по желание), касов бон или фактура за проведено психофизиологично изследване. При неопределен резултат, ако желае клиента, се предлага повторен тест, който не се заплаща. Спазва се принципа за конфиденциалност по отношение на придобитата в процеса на изследването фирмена или личностна информация. Фирмата е регистрирана по Закона за защита на личните данни.