бюро полиграф

Метод

Какво представлява полиграфския метод

Крайната цел на метода е да установи по научен път, достатъчно категорично, дали едно лице е извършило или не негативно деяние (престъпление, кражба, злоупотреба, нарушение на етични норми и т.н.).

Чрез полиграфския метод се възпроизвеждат, записват, анализират и оценяват някои психофизиологични дейности на човека (дишане, сърдечносъдова дейност, потоотделяне, мускулна дейност), които се управляват от парасимпатиковия и симпатиковия отдели на вегетативната нервна система.

Доминирането на един или друг от тези два отдела детерминира преобладаването на стресови или спокойни модели на отреагиране на вербалните стимули, свързани с определени негативни действия на изследваното лице.

Стресовият модел на отреагиране обикновено, но не винаги, се нарича “реакция”. Полиграфистът търси при кой въпрос, се проявяват емоционално-стресовите модели на изследваното лице; т.е. на кой въпрос в следите на оценяваните физиологични системи има „реакция”.

“Реакцията” е абнормално психофизиологично отреагиране, свързано с надмощие на симпатиковия отдел на вегетативната нервна система, разчетено по психофизиологичните следи на изследвания от полиграфиста в зоната на определен въпрос, касаещ извършването на негативно действие. За да се оцени реакция на въпрос като “лъжа”, стойността на цифровата стандартна оценка на психофизиологичните следи трябва да попада в норматива “лъжа”.

Въпросите се оценяват задължително и при трите психофизиологични следи – дишане, сърдечна дейност (кардио следа) и изпотяване (електродермална активност). Всяка физиологична следа се оценява поотделно по специфични правила.

Оценката “лъжа” на въпрос е сумата от стойностите на трите оценки на следите – дишане, кардио и електродермална активност.

Оценката на реакция при отделна следа може да не попада в норматива “лъжа” и въпреки това да сме оценили окончателно като “лъжа” реакцията на въпроса. В този случай сборът на стойностите на оценките от трите следи попада в норматива “лъжа”.

Еднократна оценка “лъжа” на един въпрос не означава, че лицето е извършило негативното действие, проверявано от въпроса. Същата интензивност на реакцията и обща оценка “лъжа”на въпроса трябва да се затвърди и при следващите повторения на същия въпрос в теста, за да присъдим, че изследвания е „неискрен”. Освен това самият въпрос трябва да е формулиран достатъчно конкретно и недвусмислено.

При оценка “лъжа” на конкретен въпрос, която се затвърждава и при повторенията (методически обусловени) на същия въпрос, се потвърждава хипотезата, че изследваният е извършил негативното действие, зададено във въпроса. Обратно, ако цифровите оценки на въпроса при неговите повторения не затвърждава или дори отхвърлят стресовия модел на реакция – се отхвърля и хипотезата, че изследваният е извършил негативното действие, зададено във въпроса.

Оценяването се извършва по стандарти, приети от Американската полиграфска асоциация Повечето от тях са възприети и се използват в работата на полиграфистите от цял свят.

Стандартите и нормативите са изработени на базата на научни проучвания и анализи на записите на стотици хиляди проведени изследвания.

Полиграфският метод като цяло е изключително обективен, високата степен на валидност (съвпадение на резултата от теста с фактите на реалното поведение) – над 98%, както и високата надеждност (точност – съвпадение на резултат от теста при повторението му) представляват истинска революция в развитието на доказателствените методи.

Какво е предназначението на полиграфското изследване?

вижте по-нататък кои са най-често задаваните въпроси за полиграфския метод (полиграфското изследваневъв) !