бюро полиграф

Услуги

Бюрото провежда полиграфски изследвания и обучение на полиграфисти.

1. Провеждане на полиграфски изследвания

Полиграфското изследване по своята същност е психологично изследване, завършващо с психофизиологичен ( полиграфски) тест. Процедурата му включа извършването на редица приложно-изследователски действия. Проверяват се значими информации, факти и обстоятелства по различните случаи; провежда се психологично събеседване с изследваните; проучва се социално-психологичната среда за всеки случай; анализира се невербалното поведение на всеки изследван; проверяват се хипотези чрез формулирането на релеванти, контролни и други тестови въпроси за всеки конкретен случай; провежда се инструментален тест, при който се записват, анализират и оценяват неободимите психофизиологични следи на изследваните с помощта на полиграфските системи (апаратурата, програмното й обезпечение и компютъра) и правилата за оценка в зоните за реакция на полиграмите (зонова сравнителна техника и правилата за оценка на Бакстър); провежда се следтестово събеседване; описват се резултатите и заключенията от изследването за всяко едно от изследваните лица в подробен писмен отчет и прочее.

Поръчители на изследването могат да бъдат ръководители на фирми или институции, отделни лица и самите изследвани. За поръчка или разяснения за полиграфското изследване, моля, обадете се на посочения мобилен или стационарни телефони или пишете на посочената електронна поща. Подробности относно полиграфското изследване: метод, методики (въпросници), апаратура (полиграфи), видове изследвания, процедура, необходими условия за провеждането на изследването, услугите на нашата фирма, обучение, цени, контакти и всякаква друга свързана информация се намират в този сайт.

Видове изследвания с полиграф, извършвани от бюрото

Вътрешно-фирмени (организационни) разследвания при произшествия (инциденти):

 • кражба на пари, стоки, материали, ценности и подобни;
 • изтичане на класифицирана информация, издаване фирмена тайна и информация, кражба на информация и технологии;
 • нанасяне на вреда на собственост (лична мъст, саботаж, диверсия) или авторитет на фирма (организация), на лица (ръководители, служители);
 • фалшифициране на документи, ценни предмети, материали, книжа и др. подобни;
 • извършени престъпления от външни лица в границите на организацията, вътрешна съпричастност;
 • корупционни действия, приемане или даване на подкуп (разнообразието на формите на проява);
 • превишаване на пълномощия, злоупотреби със служебно положение;
 • обслужване на конкурентни интереси на лица, групи, структури, фирми, организации (вътрешна съпричастност!);
 • други злонамерени действия срещу фирмата или организацията, извършвани от лица, групи, структури, фирми, организации (вътрешна съпричастност!).

Подбор на кандидат служители (фирми, организации) или реподбор на служители при сруктурни промени, проверяват се за:

 • зависимости от алкохол, наркотици, хазарт, финансова зависимост, секти, други неприемливи за работодателя пороци;
 • криминално минало, кражби от работно место в предишни местоработи при подбор, в настояща месторабота при реподбор;
 • обвързаност с криминални структури;
 • обвързаност с конкурентни структури;
 • обвързаност с външни структури за сигурност;
 • предавене на класифицирана информация или фирмена тайна (реподбор);
 • укриване на паралелна месторабота или взето вътрешно решение за напускане, смяна на месторабота;
 • прояви на корупционни действия;
 • увреждане на машини, имущество, неспазване на нормативна база;
 • уволнение от предишна месторабота за негативни действия - пороци, кражби, зависимости, рискови поведения и прочее (подбор);
 • истинност на подадената информация в документи за постъпване на работа, относно здравен, психичен, материален, финансов, правен, образователен и прочее статус (подбор).

Превантивни полиграфски изследвания във фирмата и организацията, т.н. изследване за професионална лоялност ( въпросите и хипотезите са подобни както при подбор и реподбор на персонал, разликата се състои в това, че фирмата или организацията ги поръчва, когато):

 1. има съмнения за извършено или предстоящо негативно действие, но няма конкретни информация за него;
 2. ръководството на фирмата желае да защити фирмения интерес от негативни действия, които ще се случат или могат да се случат и които биха причинили сериозни щети на фирмата;
 3. ръководството на фирмата, иска да предотврати или въможно в най-голяма степен да редуцира извършването на негативни действия от персонала, които се случват непрекъснато и носят неприемливи щети за фирмата.

Семейството

 • интимна лоялност (изневяра);
 • лоялност между партньори;
 • инциденти в семейството, роднини, близкото обкръжение - кражби, злонамерени действия;
 • акцентуации на личността - сексуални перверзии и особености (педофилия, прикривана сексуална ориентация и др. прикривани сексуални отклонения), агресивност, суицид, депресия, параноични тенденции, ревност;
 • употреба и зависимост от психоактивни вещества (наркотици), алкохол, хазарт, секти, недобронамерени лица и прочее;

Полиграфски експертизи

 • забранени от закона сексуални действия;
 • деяния, застрашаващи живота, увреждащи здравето на други лица;
 • увреждане на имущество;
 • психическо малтретиране;
 • документни измами;
 • други, непозволени от закона действия.

2. Обучение на нови специалисти да работят с полиграфски системи и да извършват самостоятелни изследвания

Бюрото е обучило до този момент 7 полиграфисти, от които почти всички работят като самостоятелни полиграфисти. Ние провеждаме не просто курсове за полиграфския метод, полиграфските изследвания и прочее, ние подготвяме специалисти полиграфисти от момента на обучението да момента на самостоятелното провеждане на полиграфски изследвания, след което обаче подпомагаме безкористно сертифицираните от нас полиграфисти при първите им случаи, поне 40 такива, но на практика докато имат желание, потребност за това, но и спазват основните методически изисквания на методиката по коята са обучавани в Бюрото.

Така се стремим да изградим същевременно и колегиални отношения на сътрудничество в интерес на общата ни професионална цел – развитие на полиграфските изследвания в България. Поради тази причина имаме следните изисквания, които разясняваме на кандидата, преди да вземем изобщо решението за провеждане на индивидуалното му обучение и подпомагане изграждането му като самостоятелен полиграфист.

Кандидатът трябва:

1. да има силно желание и да е убеден, че ще се занимава професионално с полиграфски изследвания;
2. да има подходящо висше образование, за предпочитане е психология, социология, философия, физиология, медицина, биология и подобни, не трябва да забравяме, че полиграфското (психофизиологичното) изследване по своята същност представлява психологично изследване, така че знанията в областта на психологията са абсолютно необходими;
3. да се намира в необходимото здравословно и психично здраве, за да може да упражнява тази професия;
4. да е собственик, съдружник в фирма или организация с подходящ предмет на дейност или да му предстои самостоятелна професионална реализация в тази насока;
5. да знае, че преди да започнем курса, трябва да плати таксата, да разполага със собствен лаптоп и закупена вече полиграфска система (апаратура);
6. да знае, че ние ще го консултираме безкористно по техническата част - избора, закупуването, и работата с апаратурата (полиграфа), с компютъра (лаптопа) и другата необходима техника, изобщо със системата, независимо от това каква точно техника си е закупил;
7. да знае, че обучението се провежда с неговата апаратура и техника, ще го обучим да работи с нея и полиграфската програма, т.е. с цялата система;
8. да знае, че ще получи теоретично, практическо обучение и след курсово подпомагане – оценка на предоставените от него в Бюрото ни полиграми (чартове) (по електронен път) до момента в който той, на практика, се почувства самостоятелен и желае това, стига да спазва методиката, по която ще бъде обучен;
9. да знае, че ние категорично държим курсистът при самостоятелната си работа след курса като полиграфист да използва само методиката (МИТ – модифициран изследователски тест), по която ще го обучим, за да може да получава следкурсовата помощ от Бюрото ни;
10. да знае, че в края на курса се полага тест и след завършването на курса се издава сертификат;
11. да знае че съвместната ни работа, колегиално сътрудничество, и най-вече нашата подкрепа, получаването на безкористна помощ от Бюрото ни, при обсъждането на случаи, оценки и други професионални консултации продължават след курса и на практика са безсрочни;
12. да знае, че подписва договор за обучение;
13. да знае, че курсът трае 10 дни и е непрекъснат, по време на курса се извършват поне 5 реални изследвания с полиграф.